O Nas

Dom Dziecka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, która zapewnia dziecku całodobową opiekę wychowawczą oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby: emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne oraz religijne.

W Placówce organizowane są zajęcia indywidualne ze specjalistami psychologiem, pedagogiem, socjoterapeutą oraz logopedą, zajęcia terapii indywidualnej i grupowej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne.

Nasza Placówka ma za zadanie nie tylko pracę z dzieckiem, która polega przede wszystkim na zapewnieniu dziecku stymulacji wychowawczej, zapewnieniu opieki fachowców oraz leczenia specjalistów. Jednym z zadań Domu Dziecka jest współpraca z rodzicami biologicznymi i dalszą rodziną dzieci w celu ewentualnej możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinie zastępczej spokrewnionej lub niespokrewnionej, współpraca z ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowym centrum pomocy rodzinie. Dla wychowanków organizowane są kolonie, zimowiska, imprezy okolicznościowe (m.in. z okazji urodzin wychowanków, dnia dziecka, świąt).

W Placówce funkcjonują kółka zainteresowań: wokalne, plastyczne, kulinarne, sportowe, taneczne i teatralne.

Działalność Domu Dziecka oparta jest na programie pracy opiekuńczo-wychowawczym, który jest opracowywany raz w roku przez pracowników Domu Dziecka. Program określa szczegółowe zadnia przewidziane do realizacji w danym roku.

Zakres zadań oraz organizację Domu Dziecka reguluje regulamin organizacyjny placówki, Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 

GALERIA